Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૪૧૯, રાગ - મોટી આશાવરી
Nādbrahma pada - 419, rāga - moti āshāvari

Orna (Recorded on December 9, 2010)

2010 Kirtan in Orna - Dehadi Thase Mitti (Nadbrahma

દેહડી થશે મિટ્ટી, મુરખ તારી બુદ્ધિ ક્યાં નાઠી;
dehadi thase mitti, murakh tāri buddhi kyāň nāthi

જીવ આયો તબ શું લાયો, જાશે ત્યારે નાગો;
નિર્લજ્જ તુજને લાજ નહિ, તને કોણ પહેરાવે વાગો ... ૧
jiv āyo tab shuň lāyo, jāshe tyāre nāgo
nirlajj tuj-ne lāj nāhi, tane kon paherāve vāgo … 1

કુડ કપટ કરી બહું ધન સાંચ્યા, સાંચ્યા ધન કોણ ખાશે;
જીવને જ્યારે જમ લઈ જાશે, ત્યાં કોણ વહારે ધાશે ... ૨
kud kapat kari bahuň dhan saňchya, shaňchya dhan kon khāshe
jiv-ne jyāre jam la-ii jāshe, tyāň kon vahāre dhāshe … 2

વેઢ વીંટી બાજુબંધ બેરખા, કંઈ ન આવે તારી સાથ;
ચેતનારા ચેતો માનવી, જાવું છે જમને હાથ ... ૩
veDh viňti bāju-baňdh berakhā, kaň-ii na āve tāri sath
chet-nārā cheto mānavi, jāvu chhe jam-ne hāth … 3

ઊંચા વાસ દેખી શું ફૂલ્યો, શું મોહ્યો સુંદર નારી;
નરસૈંયાના સ્વામીની ભક્તિ વિના, તને કોણ પમાડે મુક્તિ ... ૪
uňchā vās dekhi shuň fulyo, shuň mohyo suňdar nāri
nar-sai-yā-nā svāmi-ni bhakti vinā, tane kon pamāde mukti … 4

YouTube Video(s):
1. Orna - Kirtan on December 9, 2010

English Translation:
O' silly man, your body would turn to dust, have you lost your mind?

1. What've you brought when you were born, and you would go unclothed when you leave;
O' shameless, you won't have sense of shame no care, and who would clothe you?

2. You've played several tricks to earn wealth, who would enjoy your wealth accumulated;
And when a messenger of death would take you away, who would come to your help?

3. Bracelets, rings, armbands and Berkha1, nothing at all will remain in your possession;
Wake up man, wake up now; you have to go with God of Death when your time comes.

4. Why you are puffed-up with pride looking at high buildings and fell for beauteous women?
Without worshipping the Lord of Narsinh who would ever grant you ultimate liberation?

..........

1Berkha- A rosary of big Rudraksha beads.