Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૮૭, રાગ - મલાર છપ્પે
Nādbrahma pada 587, rāga - malār chhappe

Syadla Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai)

Syadla Bhajan Mandal - 587 Saras Hindole-na Re

Tarsadi Bhajan Mandal (Recorded on January 7, 2007 at Tarsadi Mandir)

Tarsadi Bhajan Mandal - 587 Saras Hindole

Panama Bhakta Bhajan Mandal

Panama Bhajan Mandal - 587 Saras Hindole-na Re

સરસ હિંડોળેના રે, માંહી ઝુલત કૌશલ્યા રાય;
saras hiňdole-nā re māňhi jhulat ka-u-shalyā rāy

અવધ મધ્ય હિંડોળેના રે, જહાં રહ્યો કલ્પદ્રુમ છાંય;
કનક આંગન કનક મંદિર, કનક કલશ સોહાય;
રચી રે રચના વિવિધ વિધના, નાના વાજીંત્ર વધાય;
દેખી રતિપતિ ભયો લજ્જિત, રહ્યો શિશ નમાય ... ૧
avadh madhya hiňdole-nā re, jahāň rahyo kalpa-drum chhāy
kanak āňgan kanak maňdir, kanak kalash sohāy
rachi re rachnā vividh vidhanā, nānā vājiňtra vadhāy
dekhi rati-pati bhayo laj-jit, rahyo shish namāy ... 1

રત્નજડિત દોઉ સ્થંભ સુંદર, પ્રીત હાટક હીર;
જહાં લાલ દોરી ગ્રહી ઝુલાવે, બહેત સુગંધ સમીર;
જાનકી તન સજી આભૂષણ, પહેરે નૌતમ ચીર;
મુગટમણિ નંદલાલ મુકતા, ઝલકે શ્યામ શરીર ... ૨
ratna-jadit do-u sthambh suňdar, prit hātak hir
jahā lāl dori grahi jhulāve, bahet sugaňdh samir
jānaki tan saji ābhu-shan, pahere na-u-tam chir
mugat-mani naňda-lāl mukatā, jhalake shyām sharir ... 2

કોઇ સખી લિયે ચમર વીંઝણો, કોઇ પુષ્પ અરૂ પાન;
કોઇ રાગ મલાર ગાયે, લઇ લઇ ઊંચી તાન;
કોઇ સખી તન તોડ ડાલે, વાર હી તન પ્રાન;
પ્રેમ પુલકિત રીઝી દંપતિ, દેત ચિતવ નિદાન ... ૩
koii sakhi liye chamar viňjhano, koii pushpa aru pān
koii rāg malār gāye, la-ii la-ii uňchi tān
koii sakhi tan tod dāle, vār hi tan prān
prem pula-kit rijhi dampati, det chitav nidān ... 3

પ્રેમ ધ્યાન સુજ્ઞાન લીલા, ગાવહી નરનાર;
ભક્ત વાંછિત વાસ હરપુર, પાવહી ફલચાર;
દક્ષિણે દશરથ સુત બિરાજે, વામે જનક કુમારી;
પ્રેમાનંદ પ્રભુ જુગલ છબી પર, તન મન ધન બલિહારી ... ૪
prem dhyān su-gnān lilā, gāv-hi nar-nār
bhakta vāň-chhit vās hara-pur, pāv-hi fal-chār
dakshine dash-rath sut birāje, vāme janak kumāri
premā-naňd prabhu jugal chhabi par, tan man dhan bali-hāri ... 4

YouTube Video(s):
1. Syadla Bhajan Mandal - 1 of 2 1981
    Syadla Bhajan Mandal - 2 of 2 1981
2. SRBS-SC - Janmashtami 2011
3. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 5, 2015, Janmashtami

English Translation:
Youthful Rama, the son of queen Kaushalya seems to enjoy pleasant surroundings rocking in a beautiful swing.

1. In Avadh, where Kalpadrum tree (according to ancient legends, Kalpadrum tree, also referred to as Kalpataru) has spread its benign shade. Splendor of the palace of Rama, set with golden courtyard, golden temple like edifice and a gold Kalash (pitcher) atop the palace offers wonderful sight to behold. Different musical instruments playing lilting tunes make entire environment quite blissful. Watching dreamy setting of Rama's place, the God of Love (Kamdev) is embarrassed and the Moon too has reverently bowed down his head.

2. Tied to two jewel studded poles the swing has taken a shape of loving spot, where fragrant breeze seems to rock the swing sedately holding a red rope in hand. Youthful Lord Rama and Janaki, bedecked with enchanting ornaments and lovely attires. With crest-jewel studded on his crown, and pearl garland dangling on his chest, creates a divine sight.

3. Some lasses holding fly-driver fans, made of long hair of some animal, sways away a flower or a leaf. Some of them sing Raga Malhar at high pitch. (Malhar is a Hindustani classical raga, prominently rendered in vocal and instrumental performance during rainy season). Some the lasses dance delicately twirling and turning their bodies with romantic nuance, as if offer an oblation through their hearts. The divine couple - Rama and Sita are enchanted with pleasure that soothes their hearts and minds.

4. Man and women, moved by their love for the God, enjoy listening to the tales of acts of their deity. Merely beholding their adorable deities, the residents of Avadh consider themselves divinely blessed. The son of Dashrath is seated on right side on the throne with his wife Sita seated on the left. (Ritually wives are called "Vamaa", meaning who remains on the left side of her husband. Therefore, culturally wives always grace the left side of her husband). Visualizing pair of deities, the poet Premanad sings joyfully that, he has been divinely blessed with body and mind which is more than worth of worldly wealth.