Bhajans

નાદબ્રહ્મ      પદ - ૭૭૦, રાગ - ધોળ
Nādbrahma pada 770, rāga - dhol

Tarsadi Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai)

Tarsadi Bhajan Mandal - 770 Guru Charane

Dhaman Bhajan Mandal (Recorded in 1971)

Dhaman Bhajan Mandal - 770 Guru Charane Kar Jodi Lagu

Mahila Mandal

Mahila Mandal - 770 Guru Charane Karjodi

Mahila Mandal - Syadla (Recorded in 2011)

Mahila Mandal - Syadla - Guru Charane Karjodi (Nadbrahm

ગુરૂ ચરણે કરજોડી લાગું, સદા પ્રભુજીની ભક્તિ માંગુ;
હરિ ગુણ ગાઇ આનંદ શું જાગું, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ... ટેક
guru charane kar-jodi lāguň, sadā prabhu-ji-ni bhakti māňgu
hari gun gā-ii ānaňd shuň jāgu, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... repeat

ભક્તિ મારગ ભૂધર કાંઇ નવ લેતી, દુઃખ ને સુખ શરીરે સહેતી;
સદા પ્રભુજીના વિશ્વાસે રહેતી, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ... ૧
bhakti mārag bhudhar kāň-ii nav leti, dukh ne sukh sharire saheti
sadā prabhu-ji-nā vishvāse raheti, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 1

દુર્બલ જાણી પ્રભુ દયા કીજે, ચરણ કમલની સેવા દીજે;
હરિગુણ ગાઇ મારું મન રીઝે, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ... ૨
durbal jāni prabhu dayā kije, charan kamal-ni sevā dije
hari-gun gā-ii māru man rijhe, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 2

હું અપરાધી ને કોણ મારું ગજું, સંસાર સાગર કયી પેર તજું;
રામનું નામ કયી પેર ભજું, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ... ૩
huň apa-rādhi ne kon māru gaju, saňsār sāgar kayi per taju
rām-nu nām kayi per bhaju, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 3

રામજી વિના કારજ કયી પેર સરશે, મીઠડી માયા પ્રભુ મન મારું હરશે;
લક્ષ ચોરાશીનો ફેરો પડશે, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ... ૪
rām-ji vinā kāraj kayi per sarashe, mithadi māyā prabhu man māru harashe
laksha chorāshi-no fero padashe, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 4

કાયાવાડીનો કોણ રખેવાળ, સેવક જાણી પ્રભુ સન્મુખ ભાળ;
લક્ષ ચોરાશીનો ફેરો ટાળો, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ... ૫
kāya-vādi-no kon rakhe-vāl, sevak jāni prabhu sanmukh bhāl
laksha chorāshi-no fero tālo, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 5

જુગ જીવન તમે દેવકીના જાયા, કોઇ ન જાણે પ્રભુ તમારી માયા;
નંદજીના સુત ગોકુલમાં કહેવાયાં, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ... ૬
jug-jivan tame devaki-nā jāyā, ko-ii na jāne prabhu tamāri māyā
naňda-ji-nā sut gokul-māň kahe-vāyā, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 6

ધન જીવ્યું રે ગોકુલની ગોપી, જાદવકુળની લજ્જા લોપી;
તનમન ધન હરિચરણે સોંપી, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ....    ૭
dhan jivyu re gokul-ni gopi, jādav-kul-ni lajjā lopi
tan-man dhan hari-charane sompi, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 7

ગિરિ ગોવર્ધન નખ પર તોળ્યો, જઈ મથુરામેં કંસને રોળ્યો;
માતપિતાના બંધન છોડાવ્યા, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ....    ૮
giri govardhan nakh par tolyo, ja-ii mathurā-meň kaňsa-ne rolyo
māta-pitā-nā baňdhan chhodāvyā, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 8

રામનું નામ પ્રહ્લાદજી ભણ્યા, નૃસિંહ રૂપે હિરણ્યાકંસ હણ્યા;
સઘળા ભૂપમેં છો તમે બળિયા, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ..    ૯
rāma-nu nām prahlād-ji bhanyā, nrusiňh  rupe hiranyā-kaňsa hanyā
saghalā bhup-meň chho tame baliyā, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 8

રામનું નામ પ્રહ્લાદજી ભણ્યા, નૃસિંહ રૂપે હિરણ્યાકંસ હણ્યા;
સઘળા ભૂપમેં છો તમે બળિયા, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ..    ૯
rāma-nu nām prahlād-ji bhanyā, nrusiňh  rupe hiranyā-kaňsa hanyā
saghalā bhup-meň chho tame baliyā, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 9

રામાવતારે રાવણને માર્યો, બાંધી સાહ્યર સેના પાર ઉતારી;
ભક્ત વિભીષણને રાજે બેસાર્યો, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે .    ૧૦
rāmāvtāre rāvan-ne māryo, bāňdhi sāhyar senā pār utāri
bhakta vishishan-ne rāje besāryo, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re … 10

સુદામાને હરિએ નવનિધિ આપી, જન્મો જનમનું દારિદ્રય કાપ્યું;
ધ્રુવને રાજ્ય અવિચલ આપ્યું, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ...    ૧૧
sudāmā-ne hari-e nav-nidhi āpi, janmo janam-nu dāridray kāpyu
dhruv-ne rājya avichal aapyu, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re … 11

રંકા વંકા ને કાલુ કેવલ કુબા, રઘુરાય અયોધ્યાના સુબા;
હનુમાન હરિચરણે સન્મુખ ઊભા, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે.    ૧૨
raňkā vaňkā ne kālu kevl kubā, raghu-rāy ayodhyā-nā subā
hanumān hari-charane sanmukh ubhā, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re … 12

નરસિંહ મહેતાનું હરિએ પૂર્યું મોસાળું, મીરાંબાઈ કીર્તન ગાઈ રસાળું;
પાંડવનું પ્રભુએ કર્યું રખેવાળું, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ....    ૧૩
narsinh mahetā-nu hari-e puryu mosālu, mirā-bāii kirtan gā-ii rasālu
pāndav-nu prabhu-e karyu rakhe-vālu, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re … 13

નાભા પિપા નામદેવ તમારા, દર્શન દીધાં હરિએ ફેર દ્વારે;
ભક્તિ કરી જેવી ખાંડાની ધાર, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ...    ૧૪
nābhā pipā nām-dev tamārā, darshan didhā hari-e fer dvāre
bhakti kari jevi khaňdā-ni dhār, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re … 14

ભક્ત કારણે દશ અવતાર ધર્યા, વામન રૂપે બલિરાજાને યાચ્યા;
લઇ ભૂમિદાન પગ પીઠ પર ધર્યા, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ... ૧૫
bhakta kārane dash avatār dharyā, vāman rupe bali-rājā-ne yāchyā;
la-ii bhumi-dān pag pith par dharyā, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 15

અરજ અમારી સુણજો સ્વામી, હું પામર પ્રભુ તમને પામી;
દાસ વલ્લભ કહે શિશ નામી, તો સાંભળ સ્વામી કરું વિનંતિ રે ... ૧૬
araj amāri sunajo svāmi, huň pāmar prabhu tam-ne pāmi
dās val-labh kahe shish nāmi, to sāmbhal svāmi karu vinaňti re ... 16

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - February 20, 2011

English Translation:
[Most people worship God with a material motive. In most cases, they stop their worship as soon as they obtain their objective. They regard God as someone who can lessen their miseries and make their lives happy and peaceful. Still, Lord Krishna considers them pious, because in their hour of difficulty they have chosen to approach God, and not an ordinary individual.

Despite several reversals in her life, Kunti, the mother of five Panadava, held her faith in the Supreme Divinity of Godhead, Shri Krishna, and her devotion to Him. In the midst of all these troubles, she always sought Krishna’s shelter. She never prayed to Krishna for a boon of a trouble-free life or for returning the kingdom to her sons. She never challenged Krishna by asking why He allowed her family to undergo such sufferings despite His presence. In fact, after the battle, when her sons regained their lost kingdom, she prayed to Krishna for bestowing her with more calamities! Why?

Let me quote from Shrimad Bhagwat. Kunti says, "I wish that all those calamities would happen again and again so that we could see you again and again!" Seeing you means," We will no longer see repeated births and deaths."]

The spirit behind the following Bhajan, stems from the above episode from the Mahabharat.

0. Having bowed down seeking blessings of the Guru, a devout worshiper pleads the God for reverence for the God. As I awake from sleep, I should be singing prayers venerating you. Here, the expression 'awake from sleep' denotes awakening from gross ignorance of spiritual enlightenment.

1. The path of devotion is serpentine, and it tests the nerves of the spiritual seeker in search of ultimate emancipation. Nevertheless, fixated on the absolute faith on the God, the disciple willingly accepts all sorts of sufferings and comforts, whichever are encountered on the spiritual road to reach the Supreme Divine. The disciple seeks divine blessings to surpass the worldliness, on the strength acquired with deep faith on Krishna.

2. Considering me a weakling, kindly have mercy upon me, and grant me an opportunity to serve at your holy feet. And, when the Lord bestows an opportunity to the devotee to proffer services to the Almighty, the worshiper cannot stop himself from singing in His praise.

3. The spiritual seeker beginning treading on the spiritual path, at times gets filled with self-doubt. It is quite natural, as his mind and soul are still overwhelmed with a sense of guilt. He modestly says, I am your guilty and powerless, and I have no capability to fathom the ocean of this universe or 'Sansar Sagar'.  I am not aware of the ways of worshiping and even manner to chant the name of Rama. He beseeches his Guru for guidance on the spiritual path.

4. Now, the seeker wonders, how the tasks to attain enlightenment be accomplished, without the divine grace of Lord Rama. Praying for divine intervention to liberate one's mind from the worldly pleasant realm of Maya, the worshiper fearfully cries out, that his soul would have to, once again pass through the never-ending cycle of birth and death. Hence, a worshiper prays the Lord, again and again.

5. Until spiritual awakening is not realized, an individual is blinded by worldly splendors and physical attributes like strong physique, attractive countenance, beauty, than make an individual appealing to the people around him. Having traversed some distance on the spiritual path, the worshiper realizes all these to be vain and detrimental in attainment of ultimate liberation from the cycle of birth and death through eighty four million lives. Worshiper seeks divine guidance to overcome his traumatic mental state.

6. Turning to Lord Shri Krishna, worshiper says, you are the ultimate source of life. Not only human beings, but entire breathing and living elements, creatures and vegetation survive, thanks to your vitalizing essence. The legends may proclaim you as a some of Devaki or a son of Nand Ji, grew up in Gokul, but for me you are the sole guide to attain the divine grace.

7. Reviewing the annals of the several lives, a worshiper praises the Gopis of Gokul for living in celestial proximity of Shri Krishna. Those Gopis of Yadav clan, gave up false attachments, devoted themselves at the holy services of Lord Krishna and worships Him to take in His refuge.

8. Going back to the chronicles of history, a worshipper says, "Nothing is impossible for you.  You lifted up the mountain Govardhan on the nail of your finger.* You also, killed the Kansa, the brutal and menacing king of Mathura, and got your parents liberated from his prison. As you are such powerful I plead you to concede to my request."

[*Lord Vishnu, incarnated as Shri Krishna lived in Gokul. As the story goes, Lord Indra, the king of all gods, who had control over rains and thunderstorms. The people of Gokul were farmers are reared cattle; hence, they depended on rains for their living. During seasons of draught they used to worship Lord Indra and make offerings to appease him.
But, Krishna explained to the villagers that it was not Indra, but it was due to the Mountain Govardhan, which blocked rain carrying clouds, making them shower rains in and around Gokul and Vrindavan. He asked the villagers to stop worshiping Indra, and in turn offer their prayers to Govardhan. Displeased Indra sent torrential rains to teach a lesson to the villages. The villagers were worried about floods. Sensing their despair, Shri Krishna, who was an incarnation of Lord Vishnu, placed his under the mountain, and lifted it up on his little finger. The people saved themselves gathering under the shade of the mountain.]

9. As a matter of fact, God is omnipresent and omnipotent. When the ardent devout Prahlad worshiped and chanted the name of Rama, He appeared in the form of Nar-Sinh, having head of a lion and torso of a human being. Lord Nar-Sinh killed the king Hiranyakashyap, who tormented Prahlad for worshiping God, thus saved life of Prahlad.

10. Having incarnated as Lord Rama, enable the army of monkeys to engineer a bridge to cross over the ocean. Having attacked Lanka, Rama killed the King Ravana. Appeased by the prayers of his disciple, Vibhishan, Rama crowned him as the king of Lanka. A worshipper implores the God to listen to his prayers, who fulfilled the pleas of His devout.

11. Honoring his friendship and taking pity upon his poor friend, Sudaama, Lord Shri Krishna, bestowed him with bountiful wealth and liberated him from poverty of lifetime. The Lord blessed his disciple, Dhruv with an eternal and immovable realm in the heavens. Worshiper pleads the Lord, why then, not give heed to the prayers of his disciple?

12. Ranka and his wife Banka, devotional couple hailed from Pandharpur in today's Maharashtra in India. They belonged to a woodcutter caste. Despite their grave poverty, never allowed covetousness to seep in their character. Akin to such downtrodden and hapless people, they worshiped Lord Shri Ramchandra alleviated them from their sufferings. Even Hanuman, who in fact, was an Adivasi (aboriginal tribal), was made an important government official of Ayodhya, by Lord Rama.

13. Narsinh Mehta, a saintly poet was penniless, as he had organized wedding of his daughter. The people around him jokingly taunted how he was going to arrange for lavish gifts for his only daughter. In order to test his disciple, Lord Krishna appeared before him as a wealthy money-lender. He asked Mehta to mortgage his favorite Raga Kedar. Narsinh complied as asked and managed the wedding of his daughter. Ardent devout of Shri Krishna, Meerabai sang Bhajans in his praise. Even the mighty Pandava too, was protected by Shri Krishna, just because all of them worshipped Him with utmost devotion and faith.

14. Nabha, Pipa Bhagat and Namdev* were able to have the grace of perceiving you. Ultimately, O God, you have lead them to your divine realm. A seeker is aware that the path of spiritual realization is akin to walking on the sharp edge of a sword. At every step worldly avarice, greed, passion etc swarm around a spiritual seeker to ensnare. A spiritual seeker guided by the divine vision, can accomplish ultimate enlightenment and successfully traverse the treacherous path to attain a place in divine realm. Realizing this fact, a spiritual seeker calls out God to hold his hand and lead him on the path of devotion.

15. A spiritual seeker argues saying, just for the sake of your devout you have incarnated in ten different forms. Lord Vishnu, though the master of the universe, incarnated a dwarf Brahmin requested for three steps of land. King Bali agreed to grant the gift. Dwarf Brahmin known as Vamana, metamorphosed into Vishnu's giant form, taking all of heaven in one step and earth in second and Paataal in third step. King Bali realized that the Vamana was none other than Vishnu. He offered his own head for the third step, pushing him down into the depths of the Earth, (netherworld) also known as Paatal Lok. According to Hindu mythologies, Vishnu granted Bali a boon whereby he could return to earth every year. Hence, the worshiper appeals to the Lord to listen to his pleas.

16. Singing in praise of the Supreme Divine, worshiper poet Vallabhdas says, though he was an insignificant creature, but beseeches the Supreme Soul to listen to their prayers to have mercy upon us and provide us place in your divine realm. Saying thus, the seeker bows down his head in reverence for the Supreme Divinity.

-----------------------------

*Saint Nabha lived in Vindvana, while Saint Ravidas also known as Saint Raidas was born in Varanasi (Benaras) in Uttar Pradesh and Saint Namdev hailed from Maharashtra, while Saint Pipa Ji, also wellknown as Pipa Bhagat was born into a Rajput royal family at Gagaron, in the present-day Jhalawar district of Rajasthan. These Indian mystic poet-saints of the Bhakti movement of the 15th to 16th century CE, were venerated as the Guru in the region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh and mainly Punjab. As we check the annals of history related with Saint Kabir JI, we come across reference to his meeting with likes of Saints Ravidas, Namdev and Pipa Ji, and even Saint Surdas, the blind saint, is known to have been blessed with spiritual vision unlike normal sight.