Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૨૪
Nādbrahma pada 524

મનરાજા ખેલન ચલે રંગ હો હોરી
કાયા નગર મોઝાર રામ રંગ હો હોરી ... ટેક
man-rājā khelan chale raňg ho hori
kāyā nagar mojhār rām raňg ho hori ... repeat

જ્ઞાન ગલીમેં ઠાડે ભયે રંગ હો હોરી
સુરત નુરત લીયે સાથ રામ રંગ હો હોરી ... ૧
gnān gali-meň thāde bhaye raňg ho hori
surat nurat liye sāth rām raňg ho hori ... 1

ગુરુ ગુલાલ મેં પાયીઆ રંગ હો હોરી
અબિલ અગમ અપાર રામ રંગ હો હોરી ... ૨
guru gulāl meň pāye-ā raňg ho hori
abil agam apār rām raňg ho hori ... 2

પાંચ પચીશ મિલી ખેલ હી રંગ હો હોરી
રાગ રાગણી સાર રામ રંગ હો હોરી ... ૩
pāňch pachish mili khel hi raňg ho hori
rāg rāgani sār rām raňg ho hori ... 3

ત્રિકુટી સંગમ ખેલ હી રંગ હો હોરી
ત્રિવેણી કે ઘાટ રામ રંગ હો હોરી ... ૪
trikuti saňgam khel hi raňg ho hori
triveni ke ghāt rām raňg ho hori ... 4

મેરૂ દંડ સાજે ચઢે રંગ હો હોરી
દેખ્યા અગમકા ઘાટ રામ રંગ હો હોરી ... ૫
meru daňd sāje chaDhe raňg ho hori
dekhyā agam-kā ghāt rām raňg ho hori ... 5

સીમા છીટ છિરકત ફિરે રંગ હો હોરી
બાઢ્યો રંગ અપાર રામ રંગ હો હોરી ... ૬
simā chhita chhira-kat fire raňg ho hori
bāDhyo raňg apār rām raňg ho hori ... 6

જનકબીર યોં ખેલ હી રંગ હો હોરી
આવાગમન નિવાર રામ રંગ હો હોરી ... ૭
jan-kabir yoň khel hi raňg ho hori
āvāgaman nivār rām raňg ho hori ... 7

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - January 25, 2010, Vasant Panchami Bhajans
2. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - March 9, 2009, Holi Bhajans

English Translation:
0. With mind involved in games of passion, let us play joyous Holi;
But realm of Ram dwells within us, let worship of Ram be like Holi.

1. Standing on the path of knowledge, let us play joyous Holi,
With meditating mind and spiritual light, let worship of Ram be like Holi.

2. With Vermilion hue of grace of Guru; let us play joyous Holi,
Dwelling in realm of purity vast and unknown, let worship of Ram be like Holi.

3. In a group of five to twenty-five, let us play joyous Holi,
Let us sing prayers in lilting tunes, let worship of Ram be like Holi.

4. In the life uniting three mountainous peaks1, let us play joyous Holi;
On the bank of union of three rivers2, let worship of Ram be like Holi.

5. With Merudand3 embellished spiritually, let us play joyous Holi;
Perceiving soul as a bank of heavenly river, let worship of Ram be like Holi.

6. With every direction sprinkled with color of devotion, let us play joyous Holi,
The universe is bathed in colors of devotion, let worship of Ram be like Holi.

7. Devout and Kabir, all bash in color spiritual, let us play joyous Holi;
Let the prayers help overcome cycle of rebirth, let worship of Ram be like Holi.

.........

1Three mountainous peaks (ત્રિકુટી સંગમ) - the three qualities or constituent qualities inherent in all created existence i.e. Tamas (ignorance), Rajas (anger), Satttva (Virtue)
2Bank of union of three rivers – (ત્રિવેણી કે ઘાટ) - Confluence of the three tubular vessels (ઇડા, પિંગળા અને સુષુમ્ણા એ ત્રણ નાડીઓનો સમુદાય).
3Merudand – Spinal Cord, but here, the word symbolizes an imaginative line connecting six tantric plexuses in the body (from anus to palate).