Bhajans

સાખી sākhi
હીંડે વન વન શોધતી, શ્રી વૃંદાવન મોઝાર;
વાડી વેલે સર્વે જોયું, હવે જુએ સરોવર પાળ ... ૧
hiňde van van shodhati, shri vruňdā-van mojhār
vādi vele sarve joyuň, have ju-e saro-var pāl ... 1

ગર્વ જાણી ગોરી તણો, હરિ ભયે અંતર્ધ્યાન;
એધાણી જોતી પંથની, નયણે છુટ્યાં ઝરણ ... ૨
garva jāni gori tano, hari bhaye aňtar-dhyān
edhāni joti paňth-ni, nayane chhutyāň jharan ... 2

Asundar Dhaman (Recorded in 1990)

Asundar Dhaman - 697 Panth Nihalati Re

Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (Recorded on Janmashtami 2011)

Shree Ramkabir Mandir Bhajan - 697 Panth Nihalati Re

Tarsadi Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai)

Tarsadi Bhajan Mandal - 697 Panth Nihalati Re

નાદબ્રહ્મ પદ - ૬૯૭, રાગ - પંથીડો
Nādbrahma pada 697, rāga - panthido

પંથ નિહાળતી રે હો, જોતી પ્રીતમના પગલાં;
મધ્ય નિશાએ ઘેલી રે હો, ભરતી લથડતા ડગલાં ... ટેક
paňth nihālati re ho, joti pritam-nā pagalā
madhya nishā-e gheli re ho, bharati lathad-tā dagalā ... repeat

ચૌદિશી નિહાળતી રે હો, જાણે વનચરતી હરણી;
સુધ બુધ વિસરી રે હો, પ્રભુ મારા તે તારી કરણી ... ૧
cha-u-dishi nihālati re ho, jāne van-char-ti harani
sudh budh visari re ho, prabhu mārā te tāri karani  ... 1

શ્યામા સૌ ટોળે મળી રે હો, હીંડે મારગડો જોતી;
નયણે નીર ઝરે રે હો, ચતુરા ચીરથી લ્હોતી ... ૨
shyāmā sa-u tole mali re ho, hiňde mārag-do joti
nayane nir jhare re ho, chaturā chir-thi lahoti  ... 2

શ્યામા સૌ ટોળે મળી રે હો, મનમાં કીધો એક વિચાર;
ચાલો સખી ત્યાં જઇએ રે હો, જ્યાં કંઇ રમતા નંદકુમાર ... ૩
shyāmā sa-u tole mali re ho, man-māň kidho eka vichār
chālo sakhi tyāň ja-ii-e re ho, jyāň kaň-ii ram-tā naňda-kumār ... 3

જોતા સૌ ત્યાં ગયા રે હો, જ્યાં છે જળ યમુના નીર;
અહીં હરિ બેસતા રે હો, જમતાં કર્મલડો ને ક્ષીર ... ૪
jotā sa-u tyāň gayā re ho, jyāň chhe jal yamunā nir
ahiň hari bes-tā re ho, jam-tā karmal-do ne kshir ... 4

વ્હાલો વગાડતો વાંસડી રે હો, ગોપી ગાતી સર્વે ગીત;
તે કેમ વિસરૂં રે હો, પ્રભુ મારા પૂર્વ જન્મની પ્રીત ... ૫
vahālo vagād-to vāňsadi re ho, gopi gāti sarve git
te kem visaru re ho, prabhu mārā purva janma-ni prit  ... 5

જતને જાળવું રે હો, જોબન ભૂધર ભેટ કરીશ;
જો હરિ નહિ મળે રે હો, મારા પાપી પ્રાણ તજીશ ... ૬
jat-ne jālavu re ho, joban bhudhar bhet karish
jo hari nahi male re ho, mārā pāpi prān tajish ... 6

શ્રી હરિ શ્યામળા રે હો, ધરતાં ધાબળિયાનો વેશ;
કેડલો પૂછતી રે હો, કહો મને કૃષ્ણનો ઉપદેશ ... ૭
shri hari shyāmalā re ho, dharatā dhābaliyā-no vesh
kedalo puchhati re ho, kaho mane krishna-no up-desh ... 7

આણે આણે મારગડે રે હો, આવ્યા લક્ષ ચોરાશી માંય;
મનષા દેહ ધરી રે હો, પ્રભુ મારા આવાગમનની વાર ... ૮
āne āne mārag-de re ho, āvyā laksha chorāshi māňy
manashā deh dhari re ho, prabhu mārā āvāgaman-ni vār ... 8

પૂછું પેલા દ્રુમને રે હો, કહો મને નાગર કેરી ભાળ;
વનિતા વલ વલે રે હો, મળવા આતુર શ્રી ગોપાલ ... ૯
puchhuň pelā drum-ne re ho, kaho mane nāgar keri bhāl
vanitā val vale re ho, malavā ātur shri gopāl ... 9

તારુણી ટોળે મળી રે હો, કરવા લાગી કંઠ રુદન;
વ્રહદેવના સ્વામી મળો રે હો, દ્યો ધ્યાને આલિંગન ... ૧૦
tāruni tole mali re ho, karavā lāgi kaňth rudan
vrah-dev-nā svāmi malo re ho, dyo dhyāne ā-liňgan ... 10

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - August 22, 2011, Janmashtami
2. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 5, 2015, Janmashtami

English Translation:
As we sift through several devotional poetries and songs of Holi festivities, we come across vivid narrations of mischievous bantering between the Gopis of Gokul and Krishna. Despite petty squabbling the Gopis arduously strive to patch up with Krishna, on whom they ardently dote.

[Sākhi 1] Having left them in huff and vanished in the forests not finding Krishna anywhere, the Gopis went after him looking out for him. Searching through parks and orchards, flowery vineyards, and even on the banks of lake, they looked out for him everywhere in the forest in the Vrundavan.

[Sākhi 2] Hari (Krishna) eloped annoyed with show of arrogance by the Gopis; nevertheless, after regaining their senses, tears welled in their eyes as they anxiously looked out for some sign of return of their lover.

0. With their eyes fixated on the path from where they expected to see their lover returning, their ears were strained to hear the footsteps of their beloved. But after waiting for their darling sweetheart until turn of midnight, they turned back stumbling dejectedly.

1. Looking fervently around all in four directions, as if she were a female deer, a Gopi was wandering here and there searching for Krishna. At last, she wailed out saying, "O' my Master, Prabhu! I have lost my senses due to your elopement!

2. All beautiful women and brunettes joined together and walked up the path looking for signs of return of Krishna. As the waiting became unbearable for the women, tears rolled out of their eyes and those thought they were very clever, sadly wiped their tears with end part of their saris.

3. All beautiful women and brunettes gathered to discuss, where their dear one could be found. At last, all the friends decided and said "Let us all go to the place where our Krishna - Nandkumar - usually play.

4. Furtively looking around, the group of women reached the flowing waters of the River Jamuna. Some of them remarked, 'Hari used to sit there and relish eating roasted flour of bajri (millet), rice, etc. mixed with ghee and jaggery and milk.'

5. The other woman added breathlessly, 'yes, here is the place, where our Krishna used to play sweet tunes on his flute and all of them sang songs.' She exclaimed how she could forget her beloved Krishna, with whom, she believed to have been united in love since the past birth.

6. Then she said, "I am going to preserve my youthful body with utmost care, and meeting my Lord again, I would submit myself youthful body for his pleasure. And if at all, I would not be able to meet Hari, I would give up my sinful soul." The poet has portrayed well the height of ardent devotion, that if she was unable to meet his divine lover, she would consider her soul an evil, and sacrifice her life!

7. In search of whereabouts of Shri Hari and calls him out, "Shyamala, attired in thin light woollen blanket, advise me how do I tread the path to reach you, my almighty."

8. In this way, we have come on this path and have entered in the predicament of 8.4 million generations. And in that process my soul has found a human form. My Prabhu, help me seek release from this churning of coming and going into the life through vicious cycle of births and deaths.

9. The seeker on the spiritual path asks the wish fulfilling tree (Kalptaru) for the path leading to the realization of the Supreme Soul. Spiritually in love with Shri Krishna, the beloved lamenting women anxiously await meeting their Supreme Almighty lament bitterly.

10. Young women gathered in groups, and perturbed at not finding spiritual solace cannot help themselves from crying out aloud. The poet at last moved by the melancholy of the women, advises them to seek out spiritual image their Supreme Soul and meditatively embrace Him. As we near the end of this Bhajan, we come to realize the poet has compared our soul with the Gopis seeking spiritual union with the Supreme Soul, as a way to attain emancipation (Moksh) from ever churning cycle of birth and death.