Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૭૧૮,  રાગ - ગરબી
Nādbrahma pada  718, rāga - garbi

મારે આજ રે આનંદનો દિન છે જો;
હરિની  ભક્તિ કરે તેને ધન્ય છે જો ... ટેક
māre āja re ānaňd-no din chhe jo
hari-ni bhakti kare tene dhanya chhe jo … repeat

જેણે પ્રહ્લાદની રક્ષા બહુ કરી જો;
વિકરાળ નૃસિંહ દેહ ધરી જો … ૧
jene prah-lād-ni rakshā bahu kari jo
vika-rāl nar-siňh deh dhari jo … 1

વિષ વાર્યા તે મીરાંબાઈનાં જો;
પત રાખી તે સેના નાયી જો ... ૨
vish vārya te mirā-bā-ii-nā jo
pata rākhi te senā nāyi jo … 2

નરસૈંય મહેતાનો હાર આણી આપ્યો જો;
ધ્રુવને અવિચલ કરી સ્થાપ્યો જો ... ૩
nara-saňi mahetā-no hār āni āpyo jo
dhruv-ne avi-chal kari sthāpyo jo … 3

જેણે નામદેવનું છાપરું છાયું છે જો;
સુદામાની નાર સુખ પાય છે જો ... ૪
jene nām-dev-nu chhāpru chhāyu chhe jo
sudāmā-ni nār sukh pāy chhe jo … 4

નરભેરામના સ્વામીની સાથમાં જો;
અમે રહીએ હરિના હાથમાં જો ... ૫
narbhe-rām-nā svāmi-ni sāth-māň jo
ame rahi-e hari-nā hāth-māň jo … 5

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal

English Translation:
[Indian Saints embody the highest ideals and are credited for demonstrating the reality of spiritual awareness. India is known to be the land of Saints and Gods. They have helped people to attain positive actions, devotion, spiritual practice and mental discipline by providing appropriate conditions and knowledge.

It is the legacy of Indian Saints like Surdas, Kabir, Raidas, Namdev, Tukaram, that represents the true identity of Indian ideology. Since time immemorial, India has been the seat of several religious sects by the followers of these saints, who adopted simple measures to explain the religious philosophies. The following Bhajan narrates how God comes to the aid of his true disciple in their times of crisis.]

----------------

0. For a sincere worshiper, any day of worship is the day to unite with the spiritual realm. Absorbed with divine joy, a spiritual seeker sings, 'Today is the day of pleasure for me. Whoever worships God is truly a blessed individual.

1. In fact, for the one devout worshiper God comes forward as Divine Savior. Life of Prahlada, the son of demon king Hiranyakashyapu, was saved by Lord Vishnu, incarnated as Narsimha (part Man and part Lion).*

2. Meerabai, is popularly known as a disciple of Shri Krishna, an incarnation of Lord Vishnu. Miffed by her ardent devotion, her husband Vikram Singh sent Meera a glass of poison, telling her it was nectar. Meera gulped down the poison, but nothing happened to her by the divine grace.

Similarly, the barber Sena's life was changed by God. Absorbed in the worship of God, Sena ignored repeated summons of the Muslim King. Nevertheless, a different kind of divine experience by the king, helped change the fortunes of the Barber Sena, who in later life became an ascetic saint.

3. Many people in Junagadh were jealous of saintly poet Narsinh Mehta, whose several social tasks were gracefully accomplished mystically. Upon receiving many complaints against Narsinh, King Ra' Mandlik imprisoned him, saying if he was a true devotee of Lord Krishna, a garland in the idol of the God would fall around the neck of Narsinh. Overnight, Narsinh kept worshiping Krishna as usual, but the next day morning, as the King and other people came, mysteriously the garland was lifted off the idol and dropped around the neck of Narsimh who was behind bars, and silently worshiping.

Appeased by the devotion of Dhruva, God bestowed him a place in the upper Universe in the form of North Star - named Dhruva.

4. The Supreme Divinity, who provided shelter to the dilapidated house of Saint Namdev, who hailed from the lineage of the pupils of Guru Gorakhnath. Namdev's wife was in advance stage of pregnancy. While the saint was away from home, torrential rains broke out. There was none around to help his wife. Suddenly the roof parted and an elderly woman appeared. She acted as a midwife and enabled her to deliver a baby boy. Next day, when Saint Namdev returned, he was overwhelmed by mysterious divine grace. He soon realized, it was God Himself who had helped the safe delivery. Later, the child grew up to become a famous saint by name - Karma Mela!

In the same way, Lord Krishna helped his school-time friend and alleviated him from dire poverty. With divine gift of prosperity, Sudama's wife rejoiced the comforts she had never envisioned.

5. The devout poet Narbheram says, if one is accompanied by divine grace, one would be relieved of all the pangs of life, and when one is always in the hands God, why should the Almighty would not shower his grace upon his disciple!

------------------------------

*Prahlada worshiped inspired by Narada. Prahlada refused to acknowledge his father as the supreme lord of the universe and claimed that Vishnu was all-pervading and omnipresent. To which Hiranyakashipu pointing to a nearby pillar and asked, if Vishnu is in it: Prahlada answered "He is in pillars, and he is in the least twig." As seething with anger Hiranyakashyapu moved menacingly to kill Prahlad, Vishnu in the form of Narsimha appeared from the broken pillar and in defense of Prahlada. Hiranyakashyapu was bestowed with a boon by Brahma. As per the boon bestowed by Brahma, Hiranyakashipu could not be killed by human, deva or animal; but Narasimha was none of these, as he was a form of Vishnu (a deva) incarnated as part human, part animal. He came upon Hiranyakashipu at twilight (when it was neither day nor night) on the threshold of a courtyard (neither indoors nor out), and put the demon on his thighs (neither earth nor space). Using his nails (neither animate nor inanimate) as weapons, he disembowelled and killed the demon.

# Vithoba alias Krishna reached the palace in the form of Barber Sena. While Lord Krishna, in the form of Sena massaged the king's head with oil, the king saw the reflection of the four-armed Krishna in the cup of oil, but as he looked up he saw Barber Sena. The perplexed king fainted. Sena return to his home.

Meanwhile, when the king regained his senses he asked his royal official to hurriedly call back Sena. He asked Sena to show his four-armed form. He asked for a bowl of oil to be brought and looked at the reflection of Sena in the bowl of oil. But he could not see image of the four-armed divine image of Lord Vishnu he had seen earlier. Barber Sena soon realized that, Lord Vishnu had impersonated as Sena. The king thanked Sena to enable him to perceive the image Lord Vishnu. Having perceived the divine image himself, the Muslim king became a disciple of Krishna. The king fell at the feet of Barber Sena and rewarded him with a bagful of gold coins.